Facebook

Warunki współpracy

Opakowania oferowane przez nasz sklep znajdują zastosowanie w wielu gałęziach współczesnego przemysłu.

Mając świadomość bardzo dużego zapotrzebowania na pudła kartonowe, Opakowania sp. z o.o. oferuje swoim kontrahentom korzystne i dogodne warunki współpracy, na które składają się:

 • atrakcyjne i konkurencyjne ceny,
 • szybki termin realizacji zamówień,
 • łatwy i prosty sposób składnia zamówień (u Przedstawiciela Handlowego, lub za pośrednictwem intuicyjnego systemu sprzedaży online),
 • formę płatności w postaci kredytu kupieckiego polegającą na odroczonej płatności (dla kontrahentów spełniających określone kryteria finansowe) , przy czym wysokość i termin kredytu są ustalane indywidualnie. Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z poniższymi warunkami i zasadami uzyskania kredytu w Opakowania sp. z o.o.

Warunki udzielenia kredytu kupieckiego:

Każda z firm rozpoczynających współpracę handlową z Opakowania24 sp. z o.o. może starać się o przyznanie limitu kredytu kupieckiego i odroczonego terminu płatności. Dla nowo zarejestrowanych firm, dotychczas nie dokonujących zakupów w Opakowania24 sp. z o.o., proponujemy okres pierwszych trzech miesięcy współpracy na zasadzie przedpłat. W przypadku gdy firma zamierzająca dokonywać zakupów w Opakowania24 sp. z o.o. ma ugruntowaną pozycję na rynku może się starać o przyznanie limitu z pominięciem tego okresu - warunkiem jest jednak dostarczenie rzetelnej i kompletnej dokumentacji firmy w celu oceny sytuacji finansowej i analizy ryzyka kredytowego.

W celu uzyskania możliwości dokonywania zakupów w Opakowania24 sp. z o.o. w kredycie kupieckim należy wystąpić o przyznanie limitu i terminu płatności na wniosku kredytowym (pobierz). Wypełniony wniosek wraz z dodatkowymi dokumentami rejestrowymi, finansowymi oraz zabezpieczającymi prosimy przekazać przedstawicielowi handlowemu firmy Opakowania24 sp. z o.o.. W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością niezbędne jest również dostarczenie oświadczenia o zdolności do reprezentacji spółki przez Zarząd w świetle Art. 230 KSH.

Wysokość limitu ustalana jest indywidualnie na podstawie analizy ryzyka kredytowego klienta oraz potrzeb wynikających z potencjalnych rozmiarów współpracy handlowej. Istnieje możliwość podnoszenia limitu kredytu w miarę rozwoju współpracy z Opakowania24 sp. z o.o.

Zastrzegamy sobie możliwość przyznania lub ustalenia wysokości limitu w zależności od opinii zewnętrznych firm specjalizujących się w ocenie ryzyka kredytowego i ubezpieczających kredyty kupieckie klientów Opakowania24 sp. z o.o. co może oznaczać dla Państwa nieco dłuższy okres oczekiwania na decyzję kredytową.

Ze względu na ograniczenie ryzyka kredytowego zastrzegamy sobie możliwość zmniejszenia limitu kredytu kupieckiego wobec klientów, którzy przez okres ostatnich 6 miesięcy dokonywali zakupów pozostających w znacznej dysproporcji z przyznanym limitem. Powrót do poprzedniego limitu jest możliwy bez składania odrębnego wniosku po przesłaniu i pozytywnej analizie aktualnych dokumentów finansowych firmy.

Limit kredytu kupieckiego może być także zmniejszony lub cofnięty w odniesieniu do klientów, którzy nie płacą swoich zobowiązań w terminie przyznanym przez Opakowania24 sp. z o.o. W przypadku gdy do pomocy w windykacji długu klienta zostanie zaangażowana przez Opakowania24 sp. z o.o. zewnętrzna firma windykacyjna - należy liczyć się z tym, że limit może zostać zabrany na stałe i nie będzie możliwości jego przywrócenia.

Jeżeli klient posiada przeterminowane płatności wobec Opakowania24 sp. z o.o. wstrzymywane jest przyjmowanie zamówień od klienta oraz bieżąca sprzedaż do momentu uregulowania zaległości. Ponieważ za datę uregulowania zaległości uważa się datę wpływu środków na konto bankowe lub do kasy Opakowania24 sp. z o.o., prosimy o odpowiednio wcześniejsze składanie dyspozycji przelewów w bankach.

Za nieterminowe płatności Opakowania24 sp. z o.o. nalicza odsetki w wysokości ustawowej. Odsetki te uważane są za rekompensatę za dodatkowe, nie objęte umową koszty finansowania klienta i z tej racji są traktowane na równi z należnościami za towary i usługi. Dlatego w przypadku nie uregulowania not odsetkowych w terminie sprzedaż do klienta może zostać wstrzymana.

Jeżeli limit przyznany przez Opakowania24 sp. z o.o. w oparciu o analizę dokumentów dostarczonych przez klienta okaże się niewystarczający do przeprowadzenia transakcji mających charakter jednorazowych kontraktów z użytkownikiem końcowym (np. wygrane przetargi):

 • możliwe jest przeprowadzenie takiej transakcji po wniesieniu dodatkowych zabezpieczeń
 • przykładowo po zawarciu umowy cesji na należności od końcowego użytkownika.

 Dokumenty potrzebne do rozpatrzenia wniosku o przyznanie lub podniesienie limitu kredytu kupieckiego

Do rozpatrzenia wniosku o przyznanie limitu kredytu kupieckiego w Opakowania24 sp. z o.o. potrzebne jest dostarczenie lub aktualizacja następujących dokumentów:

 • wniosek kredytowy na aktualnym formularzu Opakowania24 sp. z o.o.,
 • dokumenty rejestrowe - aktualny wyciąg z RHB lub KRS nie starszy niż 3 miesiące lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w zależności od formy prawnej firmy),
 • upoważnienie do wystawiania faktur VAT bez podpisu w przypadku odbiorów innych niż osobiste (aktualizacja w przypadku gdy poprzednie upoważnienie straciło ważność),
 • w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością - oświadczenie o wysokości uprawnień mu przysługujących do reprezentowania spółki w świetle Art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych i umowy spółki,
 • weksel in-blanco, deklaracja wekslowa,
 • roczne sprawozdania finansowe za ostatni zakończony rok obrachunkowy oraz skrócone sprawozdania finansowe za ostatni kwartał roku bieżącego,
 • zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu ze składkami i podatkami (ważne 3 miesiące),
 • opinia z banku prowadzącego rachunek bieżący zawierająca datę otworzenia rachunku i obroty za ostatnie 6 miesięcy wyrażone liczbą cyfr.

W przypadku zamiaru powiększenia limitu kredytu kupieckiego prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym oraz aktualizację dokumentów finansowych i rejestrowych firmy zgodnie z powyższym zestawieniem. Prosimy o dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów bezpośrednio do przedstawiciela handlowego.

Zamów przez telefon

Zostaw nam swój numer oraz wybierz godziny w których mamy się z Tobą skontaktować. Konsultant kontaktuje się z Państwem w dni powszednie: od poniedziałku do piątku.

Loading